Reglement

Lees hier al onze spelregels

Scroll om meer te lezen

REGLEMENT EENDJESKOERS DIEST

 • 23 juni 2019
 1. De Diestse Eendjeskoers heeft plaats tijdens Supermercado te Diest op 23 juni 2019.
   
 2. De start van de wedstrijd vindt plaats op 23 juni in de loop van de namiddag. De organisatie beslist het tijdstip afhankelijk van technische, organisatorische of weersomstandigheden. De start van de wedstrijd is voorzien in de Demerstraat. Alle geregistreerde eendjes worden zo tegelijk mogelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten. De aankomst is voorzien aan de Kaai achter het stadhuis. Het eendje dat als eerste uit de trechtervormige finish komt, wint de wedstrijd. Bij ex aequo duidt de gerechtsdeurwaarder de winnaar aan.
   
 3. Iedereen die een steun-eendje koopt als steun voor de projecten van Lions Club Diest, ontvangt een krasbiljet waarmee deze gratis kan deelnemen aan de eendjeskoers. Bij registratie moeten de persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, email-adres alsook telefoonnummer (vast of mobiel) verplicht worden ingevuld. Deze gegevens worden niet gepubliceerd. De registratie kan op gebeuren via de website http://www.eendjeskoers.be/ of via het Infokantoor Toerisme Diest, Koning Albertstraat 16a te 3290 Diest  (openingsuren zie www.toerismediest.be).
   
 4. Deelname aan de wedstrijd is slechts verzekerd vanaf 2 april 2019 mits geldige registratie van het krasbiljet t.e.m. 22 juni 2019 24:00 via de website http://www.eendjeskoers.be/. Daarna worden geen inschrijvingen voor de Diestse eendjeswedstrijd meer aanvaard en zullen geen registraties meer worden aangenomen.
   
 5. Na de registratie wordt een uniek nummer toegekend dat het wedstrijdeendje zal dragen tijdens de koers. Het aangekocht steun-eendje met het logo van Diest wordt niet gebruikt voor de wedstrijd. Hiervoor worden enkel de toegekende wedstijdeendjes gebruikt met het uniek nummer. Op basis van dit eendjesnummer zullen de deelnemers alsook de winnaar kunnen worden geïdentificeerd.
   
 6. Het eendjesnummer dat de deelnemer aan de wedstrijd via mail ontvangt, wordt gelinkt aan een uniek nummer vermeld op ieder wedstrijdeendje. Dit gebeurt in volgorde van registratie. De gerechtsdeurwaarder wordt in het bezit gesteld van de eendjeslijsten met enerzijds de gegevens van de geregistreerde en anderzijds de registratienummers.
   
 7. Alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd zo tegelijk mogelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de stroming te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag.
   
 8. De winnaar van de wedstrijd is het eendje dat als eerste uit de trechtervormige finish komt. De organisatie beslist de wijze waarop het als eerste te rangschikken eendje zal worden bepaald, voorafgaand aan de wedstrijd en ter plaatse opgenomen bij proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder. Het eerste eendje dat in deze trechter zwemt zal de winnaar zijn van de hoofdprijs, de volgende eendjes worden in volgorde geregistreerd voor de overige prijzen toe te kennen.
   
 9. Het wedstrijdverloop zal onder het toezicht van Gerechtsdeurwaarderkantoor Marc Gérard gebeuren. De gerechtsdeurwaarder zal de winnende eendjes uit het water halen en het daaraan verbonden nummer vaststellen en bij proces-verbaal acteren. De identiteit van de winnende deelnemer of zijn gsm-nummer, middels hetwelk hij zich heeft geregistreerd, zal op de wedstrijddag door afroeping door de gerechtsdeurwaarder worden bekendgemaakt.
   
 10. De organisator stelt de winnaars, op basis van de gegevens door de deelnemer medegedeeld en op basis waarvan hij zich heeft geregistreerd, in kennis van zijn prijs. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem geregistreerde of medegedeelde contactgegevens. De organisator kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer, wanneer de geregistreerde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn op 23 juni 2019. De deelnemer die zijn identificatie onmogelijk maakt of heeft gemaakt ingevolge onjuiste of onvolledige gegevens, hetzij deze welke niet meer actueel of vervallen zijn, sluit zichzelf uit als winnaar.
   
 11. Enkel de eendjes eigendom van en genummerd door de inrichtende organisatie komen in aanmerking voor een prijs. Een prototype van een wedstrijdeendje zal ter beschikking gesteld worden van de gerechtsdeurwaarder. De eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer zullen deelnemen aan de wedstrijd. Zij blijven eigendom van de organisatie. De organisatie is toegestaan elk eendje dat niet overeen stemt met het wedstrijdeendje te allen tijde uit de wedstrijd te nemen.
   
 12. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.
   
 13. De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijd traject komen vast te zitten, uit de wedstrijd te nemen.
   
 14. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de meteorologische omstandigheden of overmacht. De organisatie heeft steeds het recht om eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.
   
 15. De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten voor het publiek. Het is verboden om de traject-afsluiting te overschrijden of de Demer te bevaren tijdens de wedstrijd, behoudens met de vaartuigen van de organisatie. Overtredingen worden bestraft met uitsluiting.
   
 16. Mogelijke betwistingen door praktische of andere obstakels worden, op deskundig advies, door de gerechtsdeurwaarder behandeld.
   
 17. De winnaar van de hoofdprijs zal gecontacteerd worden via het opgegeven telefoonnummer of mailadres. De winnaar moet zich uiterlijk op 31 juli melden in de zetel van Garage Rutten gelegen te Turnhoutsebaan 51 te Diest en zijn identiteit mededelen. De organisatie bepaalt de datum van de afgifte van de voertuigsleutel. Bij gebrek aan aanbieding door de winnaar tegen uiterlijk 31 juli 2019 op de zetel van Garage Rutten wordt de organisator vrijgesteld van afgifte van het voertuig. De winnaar doet aldus afstand van zijn gewonnen prijs en de organisatie mag dan aan de prijs een andere bestemming geven, waarvan de opbrengst zal besteed worden aan een door haar te bepalen sociaal doel of project.
   
 18. Specificaties van de wagen:
 • Model:  de Volvo V40 Black Edition Benzine
 • catalogusprijs incl. Sensus Pack:  € 26.260 (incl. BTW)
 • BTW ten laste van Lions Club Diest
 • De formaliteiten om de wagen in het verkeer te brengen (belastingen, taksen, verzekering, inschrijving,…), zijn ten laste van de winnaar.  
 • Stickers van Garage Rutten dienen behouden te blijven gedurende een periode van een jaar.
 • Stickers van de eendjeskoers zullen verwijderd worden voor overhandiging van de wagen.
 1. Indien de winnaar van de hoofdprijs (auto) niet is ingeschreven in het koninkrijk België, staat de winnaar zelf in voor de kosten om de wagen in zijn land in te voeren waar hij gedomicilieerd is. Deze persoon moet zich ook in orde stellen met de BTW wetgeving in het BTW kantoor te Diest.
   
 2. De winnaar heeft het recht zijn prijzen over te dragen aan een derde, mits deze de hier overeengekomen voorwaarden strikt naleeft. Indien de winnaar of de door hem aangeduide derde-overnemer geen particulier is, bvb een vennootschap, dan draagt deze hiervan alle, o.a. fiscale en financiële, gevolgen. De gevolgen hiervan zijn volledig ten laste van de winnaar of de door hem aangeduide derde. De prijzen zijn niet omzetbaar in geld.
   
 3. Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar de organisatie toelating om zijn persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de inrichtende organisatie. De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van de sleutels en bij afhaling van de te winnen wagen in aanwezigheid van de door de organisator voor te dragen personen en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
   
 4. Het Belgische recht is van toepassing.
   
 5. Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht te hebben kennisgenomen van de inhoud van dit reglement. De registratie impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en dat hij elke beslissing zal aanvaarden die de organisatoren nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.

 

Contactgegevens vereninging Lions Club Diest

Mail: info@lionsclubdiest.be
wesite: www.lionsclubdiest.be

Contactgegevens Gerechtsdeurwaarderkantoor:

Gerechtsdeurwaarderkantoor Marc Gerard
Boven Molenstede, 9
3294 Diest

Eventuele schadeclaims ten gevolge van tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen dan ook nooit worden ingesteld tegen de optredende gerechtsdeurwaarder.